راز جهان..

http://www.world-wide-art.com/art/va/printjpgs/w/cwhite/autumnbridge.jpg

رازِ راه ، رفتن است
راز رودخانه ، پل
رازِ آسمان ، ستاره است
رازِ خاک ، گُل
رازِ اشک ها ، چکیدن است
رازِ جوی ، آب
رازِ بال ها ، پریدن است
رازِ صبح ، آفتاب
رازهای واقعی ، رازهای بر ملاست
مثل روز ، روشن است

راز این جهان خداست