اهل خراسانم.

روزگارم. ای بد نیست.

تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی .

 و خدایی که در همین نزدیکی است :

لای این شب بوها ، پای آن سرو بلند.

روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه .