یکی از عجیب ترین خطای دید های جهان 😱

ادامه ی خطCکدوم خط هست؟خطAیا خطB?