از دانایی پرسیدم نظر شما در مورد مولا علی (ع) چیه؟

ایشان پرسید: بهترین مکان کجاست؟

گفتم: مسجد

پرسید: بهترین جای مسجد کجاست؟

گفتم: محراب

پرسید: بهترین عمل چیه؟

گفتم: نماز

پرسید: بهترین نماز؟

گفتم: نماز صبح

پرسید بهترین قسمت نماز؟

گفتم: سجده

پرسید: بهترین قسمت بدن؟

گفتم: سر

پرسید: بهترین قسمت سر؟

گفتم: پیشانی

پرسید: بهترین ماه؟

گفتم: ماه مبارک رمضان

پرسید: بهترین شب؟

گفتم: شب قدر

پرسید: بهترین نحوه مردن؟

گفتم: شهادت

اون وقت به من گفت: مولا علی در ماه رمضان در شب قدر در مسجد در محراب مسجد، در حال نماز، نماز صبح در سجده نماز فرق مبارکش شکافت!!

یعنی هنوز مات و مبهوت این نتیجه گیری بسیار زیبا هستم .