در شمال کشور دانمارک در شهر توریستی اسکاگن ، مکان عجیبی وجود دارد که دریای شمال و دریای بالتیک به هم می رسند اما با هم ادغام نمی شوند. یکی از این دریا ها شور است و دیگری شیرین. این پدیده در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس که در تنگه جبل الطارق به هم می رسد ، دیده می شود.این یکی از معجزات الهی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است :

 

سوره الرحمن آیات 19-20-21-22 :

19- دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند.

20- اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند.

21- پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار می ‏کنید؟

22- از آن دو، مروارید و مرجان خارج می ‏شود.

 

سوره مبارکه فرقان آیه 53:

 و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است ومیان آن دو حریمی استوار قرار داد.

 

سوره مبارکه فاطر آیه 12:

این دو دریا یکسان نیستند: یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ، از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت، آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.

 
 

    بیشترین دلیـلی که باعث وقوع چـنین پدیده ای می شود ، غلظـت های متفاوت این دو دریاست که باعث ایجاد کشـش سطحی متفاوت میان آب های آن دو  می شود (همانند جیوه و آب یا روغن و آب که هیچ گاه با هم ترکیب نمی شوند.) گویی دیواره ی نازکی میان آن دو برپا شده است.این امر باعث تفاوت میان دما و گونه های زیستی موجود در دریا می شود.

منبع: سایت نون و آب