همه چیزمان شرطى شده!

زنگ بزنى ، زنگ میزند!

پیغام بدهى ، پیغام میدهد!

دلت تنگ شود ، دلش تنگ میشود!

فقط این دوست داشتنِ لعنتى ست که شاملِ هیچ بند و تبصره اى نمیشود!

که اگر بفهمد دوستش دارى،

بار و بندیلش را جمع میکند و میرود...!