بعضی وقتها عجیب اصرار دارم خودم باشم

به دور از افکار و تذکرات آدمهای اطرافم

آنهایی که هیچ کجا رهایت نمیکنند

روزهایی مثل امروز که خبری از کار و دلواپسی نبود

یک روز استراحت اجباری

چه فرصت غنیمتی برای دور کردن نقابها

میخواهم همان شوم که منم اما چیزهایی هست که آدم را لال میکند!!

بعضی وقتها یادم می آید عجیب عوض شده ام!