مانند علی نبوده،نیست،ولی خواهد بود...

مانند علی نبوده،نیست،ولی خواهد بود...

آخرین بقیت الله